Java GUI Calculator

Графичен калкулатор на Java

This is a project I developed for the 2017-2018 school year Bulgarian National Olympiad in Informatics The focus of the program is to help highschool students taking advanced mathematics.

Това е проект който разработих за Националната Олимпиада по Информатика през учебната 2017-2018 година. Фокуса на проекта беше да се помогне на учениците изучаващи СИП математика в 12-ти клас с решаването на триъгълници.

It was developed over the course of several months, with active feedback from students and teachers, who were invited to test the product over its development. When it was presented, it passed the first round of the competition, and was one of the few projects from the city to be nomiated for the national (third) round.

Проекта бе разработен в рамките на няколко месеца с обратна връзка от учениците и учителите, които бяха поканени да тестват продукта по време на разрабатоването му/ След няколко презентации, проекта бе премина през първите два кръга на състезанието и бе номиниран за националния кръг.

< Back to main page < Обратно към главната страницаExecutable DownloadКомпилирана програма